黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > Tin t?c c?a tr??ng

TR??NG CAO ??NG NGH? DU L?CH SàI GòN T? CH?C H?P T?NG K?T 6 THáNG ??U N?M 2019.

Sáng ngày 06/07/2019, t?i Tr??ng Cao ??ng Ngh? Du L?ch Sài Gòn t? ch?c h?p t?ng k?t 06 tháng ??u n?m 2019. Tham gia bu?i h?p có ??i di?n Ban Giám hi?u, Gi?ng viên c? h?u và toàn th? cán b? nhân viên các Phòng/Khoa/Trung tâm nhà tr??ng.

T?i bu?i h?p t?ng k?t, d?a trên báo cáo s? b? c?a các Phòng/Khoa/ Trung tâm, ThS. Phan B?u Toàn – Phó hi?u tr??ng th??ng tr?c Tr??ng Cao ??ng Ngh? Du L?ch Sài Gòn ?ã t?ng k?t và ?ánh giá nh?ng k?t qu? ??t ???c trong 6 tháng ??u n?m, phân tích nh?ng khó kh?n, thu?n l?i mà nhà tr??ng ?ã tr?i qua, t? ?ó v?ch ra ph??ng ph??ng phát tri?n cho 06 tháng cu?i n?m 2019.

Ti?p theo ThS. Ngô Th? Qu?nh Xuân – Hi?u tr??ng Tr??ng Cao ??ng Ngh? Du L?ch Sài Gòn g?i l?i cám ?n ??n toàn th? ??i ng? cán b? nhân viên, gi?ng viên c? h?u ?ã luôn g?n bó ??ng hành cùng v?i nhà tr??ng không ng?ng nâng cao ch?t l??ng gi?ng d?y và ?ào t?o ??a tr??ng tr? thành c? s? ?ào t?o du l?ch uy tín t?i Thành ph? H? Chí Minh nh? hi?n nay. Cô c?ng chia s? m?c dù m?i n?a ??u n?m nh?ng k?t qu? ?ã ??t ???c khá kh? quan, ??t ch? tiêu ?ã ???c ??t ra t? cu?c h?p ??u n?m. ?ây là m?t tín hi?u ?áng m?ng cho m?c tiêu và k? ho?ch s? ??t ra trong 06 tháng cu?i n?m. 

??ng th?i thông qua bu?i h?p, t?ng k?t công tác thi ?ua khen th??ng 06 tháng ??u n?m 2019 cho các cá nhân có thành tích su?t s?c c?ng nh? thâm niên trong quá trình công tác t?i tr??ng. 


 
TTHT&TTDL
 

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website