黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > Tin t?c c?a tr??ng

T?ng b?ng khai m?c H?i thao S?c tr? Du l?ch Sài Gòn 2019

Sáng 23/4, H?i thao S?c tr? Du l?ch Sài Gòn 2019 t?ng b?ng khai m?c t?i sân bóng Ch?o L?a (30 Phan Thúc Duy?n, Q. Tân Bình)

H?i thao S?c tr? Du l?ch Sài Gòn có 6 môn thi ??u: Bóng ?á, bida, c?u lông, kéo co, nh?y bao b? ti?p s?c, ?ua xe ??p ch?m. Hai tu?n tham gia ??ng ký, môn th? thao vua ?ã gi? v? trí ???c ??ng ký nhi?u nh?t v?i 36 ??i. Không nh?ng là sân ch?i lành m?nh, b? ích c?a sinh viên mà H?i thao còn l?i n?i ?? các b?n sinh viên có c? h?i giao l?u, rèn luy?n s?c kho?

??n tham d? l? khai m?c H?i thao có s? tham gia c?a:
+ V? phía nhà tr??ng:
 - Th.S Phan B?u Toàn – Phó hi?u tr??ng th??ng tr?c tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
-Th.s Nguy?n Tr?ng Hoàng – Phó hi?u tr??ng ?ào t?o tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
- Th.s Nguy?n V?n ??nh - Tr??ng khoa -  Khoa Khách s?n nhà hàng

+ V? phía H?i sinh viên:
- Th?y Nguy?n H?u Công – Tr??ng phòng T? v?n tuy?n sinh & truy?n thông – Tr??ng ban t? ch?c
- Th?y Lê Hùng Tr??ng – Qu?n lý sinh viên khoa L? hành – Phó ban t? ch?c

Và ??c bi?t là có s? ??ng hành c?a các ??n v? tài tr?:
- Công ty TNHH Th??ng M?i và Du L?ch Vi?t Tr?n (Vietnam Vacations)
- Pocari Sweat – N??c b? sung ion hàng ??u Nh?t B?n
Và s? có m?t c?a 36 ??i bóng nam & n?, cùng 400 v?n ??ng viên c?a các môn thi.

Bu?i l? khai m?c di?n ra thành công t?t ??p, nh?ng tr?n bóng ??u tiên ?ã b?t ??u thi ??u ?? m? màn cho mùa H?i thao S?c tr? Du l?ch Sài Gòn 2019 ??y ni?m vui và s?c tr? c?a sinh viên Du l?ch Sài Gòn.

Hình ?nh n?i b?t trong bu?i khai m?c và nh?ng tr?n bóng ??u tiên

  
Phòng TVTS&TT
?nh: M?nh Ti?n

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website