黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > H?i th?o chuyên ??

V?NG TR?NG C? TíCH – G?N K?T YêU TH??NG CùNG SINH VIêN DU L?CH SàI GòN

?êm r?m tháng tám, CLB Sinh viên tình nguy?n Du l?ch Sài Gòn ph?i h?p cùng H?i Sinh Viên tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn t? ch?c ch??ng trình trung thu “V?ng Tr?ng C? Tích” t?i Mái ?m tình th??ng Tâm ??c (036 ???ng Sa Bà, ?p 1A, xã H?u Th?nh, huy?n ??c Hoà, t?nh Long An).

T?t Trung thu là d?p ?ê? m?i ng??i quây qu?n bên nhau, các bé thi?u nhi nô n?c v?i nh?ng trò ch?i, ?i?u múa lân, chi?c ?èn ông sao lung linh r?c r? s?c màu. Tuy nhiên, v?n còn ? m?t s? n?i ?âu ?ó các bé v?n ch?a th? c?m nh?n ???c m?t cái t?t Trung Thu tr?n v?n. Hi?u ???c ?i?u ?ó, sinh viên Du l?ch Sài Gòn xây d?ng ch??ng trình thi?n nguy?n “V?ng Tr?ng C? Tích” nh?m ?em l?i m?t ?êm Trung thu th?t ?p áp, ý ngh?a dành cho các em nh? có hoàn c?nh kém may m?n.

?êm h?i di?n ra trong không khí vui t??i, ng?p tràn ti?ng c??i. Các em nh? ???c th??ng th?c nh?ng ti?t m?c v?n ngh? vui nh?n, giao l?u v?i chú Cu?i hài h??c, ch? H?ng xinh ??p. Cu?i cùng là ch??ng trình phá c? Trung thu, r??c ?èn ông sao ??y hào h?ng và ph?n kh?i. ??ng th?i t?i ch??ng trình, ??i di?n CLB Sinh viên tình nguy?n Du l?ch Sài Gòn c?ng g?i nh?ng ph?n quà nh?: L?ng ?èn, bánh trung thu, t?p v?, s?a, k?o bánh và 200kg g?o ???c v?n ??ng t? Quý th?y cô, các b?n sinh viên, nhân viên nhà tr??ng và các m?nh th??ng quân.

Ni?m vui, ni?m h?nh phúc trên g??ng m?t c?a các em là ??ng l?c to l?n ?? các b?n sinh viên xây d?ng nhi?u ch??ng trình thi?n nguy?n h?n n?a. Chung tay cùng c?ng ??ng ?em ??n cho các em nh?ng ?i?u t?t ??p nh?t.
 
M?t s? hình ?nh t?i ch??ng trình:
 Công tác chu?n b? di?n ra t? r?t s?m ?? mang ??n m?t ?êm trung thu ??y ?m áp

Các em nh? háo h?c nh?n quà Trung thu 


S? ngây th?, h?n nhiên c?a các em là ??ng l?c ?? CLB Sinh viên tình nguy?n Du l?ch Sài Gòn xây d?ng nhi?u ch??ng trình ý ngh?a h?n.

Hà Sâm 

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website