黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > H?i th?o chuyên ??

VòNG CHUNG K?T H??NG D?N VIêN TRI?N V?NG 2019

Sáng ngày 02/10/2019 Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn t? ch?c Vòng Chung k?t cu?c thi H??ng d?n viên tri?n v?ng 2019 t?i H?i tr??ng A – Tòa nhà 41 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?akao, Qu?n 1, TP.H? Chí Minh.
Ban giám kh?o cu?c thi bao g?m:
  • ThS. Ngô Th? Qu?nh Xuân – Hi?u tr??ng Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
  • ThS. Phan B?u Toàn – Phó hi?u tr??ng Th??ng tr?c Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
  • ??i di?n các doanh nghi?p Du l?ch – L? hành hàng ??u t?i TP.H? Chí Minh nh? Saigontourist, Vietravel, Fititour, HiTravel, L?a Vi?t, Ben Thanh Tourist, Công ty TNHH Thuy?n Bu?m ?ông D??ng…
  • Cùng các Quý Th?y/Cô ??n t? các Phòng/Khoa/Trung tâm Tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
Hi?n nay, Du l?ch là m?t ho?t ??ng không th? thi?u c?a nhi?u cá nhân t? ch?c ?òi h?i nhân s? ngành Du l?ch luôn ph?i có s? phát tri?n, ??i m?i và ??c bi?t là tính chuyên nghi?p c?a ??i ng? nhân l?c trong ngành nh?m mang ??n cho du khách nh?ng d?ch v? và nh?ng hành trình ngày càng hoàn h?o.
Cu?c thi “Sinh viên Du l?ch – H??ng d?n viên tri?n v?ng 2019” ???c t? ch?c v?i m?c ?ích: Rèn luy?n k? n?ng thuy?t trình và ho?t náo; B?i d??ng ki?n th?c chuyên ngành cho sinh viên; Phát ??ng phong trào h?c t?p tích c?c trong sinh viên c?a khoa L? hành; Và ??c bi?t tìm ra nh?ng g??ng m?t h??ng d?n viên tri?n v?ng nh?m h??ng ?ng “H?i thi H??ng d?n viên Du l?ch gi?i TP.HCM m? r?ng n?m 2019” do S? Du l?ch TP.HCM t? ch?c trong tháng 10 n?m 2019.
Sau vòng thi S? kh?o ??y th? thách, Ban t? ch?c ?ã ch?n ra 23 thí sinh xu?t s?c nh?t b??c vào vòng Chung k?t. T?i vòng Chung k?t, các thí sinh th? hi?n qua 3 vòng thi: Thuy?t minh ?i?m du l?ch; ??i kháng và Ho?t náo.
Vòng Chung k?t di?n ra v?i không khí sôi n?i, h?p d?n và không kém ph?n gay c?n, k?t qu? chung cu?c ?ã thu?c v?:
  • Gi?i nh?t: Nguy?n Hu?nh ??ng Khoa - C?LH14N05
  • Gi?i nhì: Nguy?n Hu?nh ??c - C?LH12N01
  • Gi?i ba: Nguy?n Thi H?ng Nhung - C?HD13N05
Phát bi?u t?i Vòng Chung k?t ThS. Phan B?u Toàn – Phó hi?u tr??ng Th??ng tr?c tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn chia s? “Cu?c thi là m?t sân ch?i ??y trí tu?, giúp sinh viên có th? hi?u sâu h?n v? ngh? Du l?ch t? ?ó ??nh h??ng ???c t??ng lai ngh? nghi?p cho b?n thân. ??ng th?i qua cu?c thi c?ng phát hi?n ???c nh?ng tài n?ng c?a Khoa, các thí sinh ?ã r?t c? g?ng luy?n t?p ?? mang ??n nh?ng ph?n thi vô cùng chuyên nghi?p. Chúng tôi r?t t? hào v? sinh viên c?a mình khi các b?n ?ã th? hi?n ???c nh?ng k? n?ng, s? linh ho?t nh?y bén, b?n l?nh c?a ng??i h??ng d?n viên”.
V?i hi?u ?ng lan t?a, cu?c thi n?m nay ?ã khép thành công t?t ??p. Nhà tr??ng hi v?ng r?ng nh?ng n?m ti?p theo, H??ng d?n viên tri?n v?ng s? tr? l?i ??y sáng t?o và thành công h?n n?a.

Sinh viên Nguy?n Hu?nh ??ng Khoa - C?LH14N05 ?ã xu?t s?c tr? thành quán quân "H??ng d?n viên tri?n v?ng 2019"

 
Sinh viên Nguy?n Hu?nh ??c v?i n? c??i t?a n?ng thu?c dòng l?p C?LH12N01 ?ã ??t gi?i Nhì c?a cu?c thi n?m nay.Sinh viên Nguy?n Th? H?ng Nhung - C?HD13N05, m?t cô gái vô cùng b?n l?nh t? tin ??t gi?i ba chung cu?c.Ban giám kh?o là ??i di?n c?a các công ty du l?ch - l? hành hàng ??u t?i TP.HCM nh? Saigontourist, Vietravel, Fititour, HiTravel, L?a Vi?t, Ben Thanh Tourist, Công ty TNHH Thuy?n Bu?m ?ông D??ng... 
 
M?t s? hình ?nh khác t?i cu?c thi:
 


Vòng thi Thách ??u di?n ra ??y th? thách khi các thí sinh ph?i th?t s? nhanh trí, nh?y bén và n?m v?ng các ki?n th?c v? l?nh nh? Du l?ch, v?n hóa - xã h?i, l?ch s?, ??a lý, tôn giáo, tín ng??ng...Vòng thi Ho?t náo di?n ra vô cùng hào h?ng, sôi n?i. Khi?u hài h??c, dí d?m, duyên dáng c?a các b?n sinh viên ?ã th?c s? khu?y ??ng ???c khán ?ài, nh?n ???c s? c? v? vô cùng cu?ng nhi?t c?a khán gi?.
 
Hà Sâm

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website