黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tin t?c & s? ki?n > S? ki?n

Vòng s? kh?o cu?c thi DLSG's Got Talent

Ngày 06/10, t?i Cung v?n hóa lao ??ng TPHCM ?ã di?n ra cu?c thi DLSG’s Got Talent do tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn t? ch?c, nh?m chào m?ng ngày nhà giáo Vi?t Nam 20/11 c?ng nh? t?o ra sân ch?i ngh? thu?t lành m?nh b? ích cho các b?n sinh viên tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn, giúp các b?n có c? h?i giao l?u h?c h?i và tr?i nghi?m b?n thân. ??c bi?t thông qua cu?c thi ?? tìm ki?m tài n?ng tr?, phát huy s? sáng t?o, nhi?t huy?t và n?ng ??ng c?a sinh viên ngành Du l?ch, t?ng c??ng s? giao l?u, ?oàn k?t gi?a các sinh viên ?ang theo h?c t?i tr??ng

??n tham gia bu?i khai m?c cu?c thi có s? tham gia c?a:
-  Th?y Nguy?n Tr?ng Hoàng – Phó hi?u tr??ng ?ào t?o tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn
-  Th?y Phan B?u Toàn – Phó hi?u tr??ng th??ng tr?c tr??ng Cao ??ng ngh? Du l?ch Sài Gòn – C? v?n ch??ng trình
-  Th?y Nguy?n H?u Công – Tr??ng phòng T? v?n tuy?n sinh và truy?n thông – Tr??ng ban t? ch?c cu?c thi
-  Th?y Nguy?n V?n ??nh – Tr? lý tr??ng khoa – khoa Khách s?n – Nhà hàng
-  ??o di?n Nguy?n Ch??ng
-  Ca s? – nh?c s?: Nguy?n Trung Nh?t – Gi?ng viên thanh nh?c c?a Nh?c vi?n và tr??ng ?H V?n hóa ngh? thu?t quân ??i


Các thí sinh ?ã ?em ??n nh?ng ti?t m?c d? thi tràn ??y nhi?t huy?t tu?i tr?, ?am mê ngh? thu?t, truy?n t?i nhi?u thông ?i?p ý ngh?a và gia ?ình, th?y cô, b?n bè. Chúc các thí sinh có k?t qu? may m?n d? thi vào ?êm chung k?t ngày 25/10 s?p t?i.

Nh?ng hình ?nh n?i b?t c?a vòng s? kh?o:
Th?y Phan B?u Toàn phát bi?u khai m?c cu?c thi

Ban giám kh?o cu?c thi
 
PHÒNG TVTS&TT

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website