黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tuy?n d?ng

CAP HOTELS AND RESORTS (PHAN THI?T) TUY?N D?NG CáC V? TRí

  THÔNG BÁO

         ( V/v Tuy?n d?ng)
  I.            N?i dung tuy?n d?ng

- V? Trí tuy?n d?ng: Qu?n lý, giám sát, nhân viên…

- B? ph?n:  l? tân, k? toán , ph?c v? , d?n phòng, ph? b?p, d?n v? sinh, pha ch?….

- ?? tu?i: T? 18 tr? lên

- Th?i gian làm vi?c: Làm theo ca ho?c gi? hành chính

- L??ng: Th?a thu?n

  II.            Yêu c?u

- S?c kh?e t?t, nhanh nh?n, ch?u khó h?c h?i, s?ch s?, c?n th?n…..

- ?u tiên nh?ng ?ng viên ?ã có kinh nghi?m trong  ngh? khách s?n, nhà hàng và các ngành ngh? liên quan.

- Bi?t ngo?i ng? là m?t l?i th?.

III.            Quy?n L?i

- Ngh? l?, t?t theo quy ??nh c?a nhà n??c.

- T?ng l??ng theo ??nh k?.

- Làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p

- Có c? h?i ???c ?ào tào ngh? mi?n phí

IV.            Liên h?

- N?p h? s? tr?c ti?p ho?c qua email: qlda.cap1@gmail.com

- M?i chi ti?t xin vui lòng liên h? Ms Mai:  028.22363889 ho?c 0922097874

- Th?i gian nh?n h? s?: 21/8/2017 ??n 30/9/2017

- ??a ch? n?p h? s?:

 CAP.Hotel & Resorts (Thôn H?i Tâm, xã Hòa Minh, Huy?n Tuy Phong, T?nh Bình Thu?n)

Công ty TNHH LU?T LIÊN HI?P L?u 3 phòng 31, 06 Phùng Kh?c Khoan, Ph??ng ?aKao, Qu?n 1

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website