黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tuy?n d?ng

GK CENTRAL HOTEL TUY?N D?NG TH?C T?P SINH

CÔNG TY TNHH ??U T? VÀ PHÁT TRI?N GIA KHANG
Khách s?n: GK CENTRALHOTEL
92 – 94 Lý T? Tr?ng, P. B?n Thành, Qu?n 1, TPHCM
* V? trí tuy?n d?ng:  Nhân Viên Th?c T?p Nhà Hàng
* S? l??ng tuy?n:   02
* Mô ta? công viê?c:
- Ti?p nh?n order t? khách.
- Ph?c v? buffet sáng cho khách
- Ki?m tra các món ?n tr??c khi ph?c v? khách
- D?n d?p bàn ?n và thay ?? m?i cho khách
- S?n sàng tr? l?i và gi?i ?áp th?c m?c cho khách hàng
- Gi? gìn v? sinh s?ch s?
- B?o qu?n các d?ng c? làm vi?c
* Yêu câ?u kha?c:
- Ti?ng Anh giao ti?p
- Trung th?c, Nhanh nhe?n, hoà ?ô?ng
- Co? tra?ch nhiê?m trong công viê?c
* Tính ch?t công vi?c:  t? 6h00 – 14h00
* Quyê?n l??i:
- L??ng th?a thu?n theo n?ng l?c làm vi?c
- Các ch? ?? BHXH, BHYT theo quy ??nh Nhà n??c
- B?o hi?m tai n?n 24/24h; Tr? c?p gi? xe, ti?n c?m, ti?n giày, ??ng ph?c ?i làm…
- Th??ng Bonus hàng tháng (tùy theo k?t qu? kinh doanh c?a công ty)
- Th??ng l?, t?t, th??ng tháng 13,14, Du l?ch hàng n?m,…
* Yêu c?u h? s?: ?ng viên vui lòng g?i CV có s? ?i?n tho?i liên l?c qua email, công ty s? h?n ngày gi? ph?ng v?n, ho?c n?p h? s? và ph?ng v?n tr?c ti?p t?i công ty
* H? s? ?ng viên mang theo khi ph?ng v?n:
- ??n xin vi?c, S? y?u lý l?ch (có s? ?i?n tho?i ?? liên l?c).
- 01 b?n sao CMND, 01 b?ng sao H? kh?u, Gi?y khám s?c kh?e, b?ng sao các b?ng c?p có liên quan.
- Các gi?y t? trên không c?n công ch?ng.
 
 
* Thông tin liên h?:    Ms Mai – Khoa KSNH

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website