黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tuy?n d?ng

[TUY?N D?NG] ?m Th?c DELICHI

[TUY?N D?NG] ?m Th?c DELICHI
NHÂN VIÊN PH?C V?
Quán m? ho?t ??ng t?: 10h - 22h
Nhân viên Full-time:
Công vi?c: ?ón khách, ti?p nh?n order t?i bàn, chuy?n thông tin ??n hàng t?i b?p. Ti?p th?c t?i bàn
Th?i gian làm vi?c 9 ti?ng: 10h - 20h, 11h30 - 21h30 
Ca 1: 10h - 20h
Ca 2: 11h30 - 21h30
L??ng: 4.5tr/tháng + TIPS
M?i ca ???c ngh? 1 ti?ng
Bao ?n 2 bu?i, 1 tu?n ngh? 1 ngày
Nhân viên Part-time ca làm 4 ti?ng
Th?i gian làm vi?c: 
Ca 1: 10h - 15h (ngh? m?t ti?ng, bao ?n tr?a)
Ca 2: 17h - 21h45 (ngh? 30 phút)
L??ng: 2.5tr + TIPS
Nhân viên làm thêm gi? s? ???c tính 26K/gi?
Ngoài ra có nh?ng chính sách th??ng khi nhân viên ???c th?c khách khen, ?ánh giá t?t. Nhân viên s? ???c th??ng vào l??ng m?i tháng khi quán kinh doanh ho?t ??ng t?t.
Chính sách th??ng nhân viên c?a tháng
Thông tin liên h?: Ms Mai - Khoa KSNH.

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website