黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng Th?c T?p Sinh t?i Mlounge Q1

Nhà hàng Mlounge q.1 hi?n ?ang c?n tuy?n th?c t?p sinh các v? trí sau :
·  Hostess : 2 n?
Yêu c?u: 
- N? , ngo?i hình ?u nhìn, ti?ng Anh c? b?n, ?u tiên bi?t ti?ng Nh?t.
- Th?i gian làm vi?c : 16:30 - 24h tu?n 6 ngày.
Quy?n l?i:
- ???c trainning ki?n th?c v? các lo?i r??u Vang.
- Làm vi?c trong môi tr??ng sang tr?ng, chuyên nghi?p.
- Giao ti?p v?i khách hàng n??c ngoài th??ng xuyên.
- H? tr? ?n t?i.
- L??ng và công vi?c chi ti?t trao ??i tr?c ti?p khi ph?ng v?n.
- Có c? h?i tr? thành nhân viên chính th?c.
Mô t? công vi?c:
- Ki?m tr? danh sách booking
- ?ón/ ti?n khách
- D?n khách ??n bàn ?ã ??t.
- Gi?i ?áp th?c m?c c?a khách qua hotline.
·  Waiter/ Waitress : 4
Yêu c?u: 
- N?/ nam , ngo?i hình ?u nhìn, ti?ng Anh c? b?n, ?u tiên bi?t ti?ng Nh?t.
- Th?i gian làm vi?c : 18h - 24h, tu?n 6 ngày
Quy?n l?i:
- ???c trainning ki?n th?c, cách ph?c v? tiêu chu?n c?a t?ng lo?i r??u Vang.
- H?c h?i nhi?u ki?n th?c v? B?p , Bar t? các ??u b?p và bartender chuyên nghi?p.
- Làm vi?c trong môi tr??ng sang tr?ng, chuyên nghi?p.
- Giao ti?p v?i khách hàng n??c ngoài th??ng xuyên.
- Có c? h?i tr? thành nhân viên chính th?c.
- H? tr? ?n t?i.
- L??ng và công vi?c chi ti?t trao ??i tr?c ti?p khi ph?ng v?n.
Mô t? công vi?c:
- Setup d?ng c? bàn ti?c theo tiêu chu?n fine dining.
- Ph?c v? r??u cho khách theo quy chu?n qu?c t?.
- T? v?n khách hàng l?a ch?n th?c ?n và lo?i r??u phù h?p.
- Chuy?n order ??n b?p.
- Công vi?c khác theo yêu c?u c?a tr??ng b? ph?n.
 
 
Liên h? Ms Mai – Khoa KSNH

Các tin khác

Logo ??i tác
Liên k?t website