黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tuy?n sinh > Các cau h?i th??ng g?p

CáC C?U H?I TH??NG G?P

Câu 01:  H?c sinh n?p h? s? vào h?c t?i tr??ng. V?y kh? n?ng trúng tuy?n có cao không?

Tr? l?i: Tr??ng xét theo ch? tiêu t? trên xu?ng, sau 03 ngày n?p h? s? s? có k?t qu? xét tuy?n vì th? b?n n?p h? s? s?m s? có l?i th? h?n, thông th??ng kho?ng 70 - 80% thí sinh có h?c l?c trung bình, không b? các ?i?m li?t, thì có kh? n?ng trúng tuy?n cao.
 
Câu 02: Quy ??nh ngo?i hình ??i v?i các ngành v? du l?ch, n?u không ??t, thì sau khi h?c xong có xin ???c vi?c làm ???c hay không?

Tr? l?i: Theo các chuyên gia tuy?n d?ng t?i các công ty du l?ch, ngo?i hình không ph?i là y?u t? quy?t ??nh giúp trong vi?c tuy?n d?ng các b?n vào làm vi?c mà ?ó chính là k? n?ng làm vi?c và ti?ng anh. H?n n?a, trong ngành Khách s?n - Nhà hàng và các công ty du l?ch ch? có vài v? trí c?n yêu c?u ngo?i hình nh? l? tân, hostess trong khi ?ó trong ??n v? kinh doanh c?n r?t nhi?u các v? trí c?n k? n?ng làm vi?c và ti?ng anh nh? nhân viên ch?m sóc khách hàng, ?i?u hành, nhân viên b? ph?n phòng, kh?i v?n phòng, k? thu?t... H?n n?a, trong ch??ng trình ?ào t?o t?i tr??ng s? có môn nh? k? n?ng giao ti?p, môn giao t? s? d?y cho các b?n cách thay ??i t? ki?u tóc, các trang ?i?m, phong thái khi nói chuy?n ... s? giúp các b?n tr? nên duyên dáng và thu hút trong ánh m?t c?a ng??i ??i di?n.Vì v?y các b?n dù ch?a có ngo?i hình nh?ng hãy t? tin cùng tr??ng Cao ??ng  ngh? Du l?ch Sài Gòn thay ??i ?? s?n sàng ?ón nh?n m?t công vi?c ?n ??nh và m?t t??ng lai t??i sáng.
 
Câu 03: Em ?ã hoàn t?t ch??ng trình 12, nh?ng thi thi?u ?i?m t?t nghi?p, v?y em có ?? ?i?u ki?n xét tuy?n vào tr??ng không? N?u có thì có kèm theo ?i?u ki?n gì?

Tr? l?i: Tr??ng có xét tuy?n 2 h?: Cao ??ng ngh? và Trung c?p ngh?
 • ??i v?i h? Cao ??ng ngh?: ?i?u ki?n b?t bu?c là ph?i t?t nghi?p THPT
 • ??i v?i h? Trung c?p ngh?: ?i?u ki?n là hoàn t?t ch??ng trình 12, vì v?y ??i v?i các thí sinh ?ã hoàn t?t l?p 12 nh?ng thi?u ?i?m t?t nghi?p v?n ?? ?i?u ki?n ?? xét tuy?n vào h? TCN t?i tr??ng.
 • L?u ý: Các thí sinh hoàn t?t ch??ng trình 12 ph?i b? sung b?ng t?t nghi?p THPT trong quá trình theo h?c h? TCN t?i tr??ng.
 
Câu 04: Tr??ng h?p em ? xa mu?n n?p h? s? v? tr??ng thì ph?i làm cách nào? Phí xét tuy?n là bao nhiêu?

Tr? l?i:
 • Các b?n ? xa có th? t?i h? s? tr?c ti?p t? website c?a tr??ng sau khi hoàn t?t h? s? xét tuy?n theo m?u c?a tr??ng.Thí sinh g?i h? s? theo ???ng b?u ?i?n v? ??a ch? 347A Nguy?n Th??ng Hi?n, Ph??ng 11, Qu?n 10.
 • ??ng ký tr?c tuy?n t? website tr??ng theo ???ng links sau:  - Thí sinh nh?n ???c k?t qu? xét tuy?n qua email ?ã ??ng ký. Sau ?ó ??n tr?c ti?p tr??ng ?? hoàn t?t h? s?.
 • Trong tr??ng h?p thí sinh g?i h? s? qua ???ng b?u ?i?n kèm theo: Phí xét tuy?n 50.000/h? s?
 
Thí sinh ? xa hoàn toàn có th? g?i h? s? nh?p h?c qua ???ng b?u ?i?n

Câu 05: Th?i gian h?c t?i tr??ng có nh?ng ca h?c nào? H?c viên ???c t? do ch?n ca h?c không?

Tr? l?i:
- Th?i gian h?c t?i tr??ng có l?p ngày và l?p ?êm
•      L?p ngày: Ca sáng: 7g30  – 11g30
                        Ca chi?u: 13g00 – 17g00
                        Ca t?i: 17g30 – 21g00
- Sinh viên h?c theo th?i khóa bi?u hàng tu?n do tr??ng s?p x?p.
- Sinh viên không ???c t? do ch?n ca h?c t?i tr??ng. T?t c? l?ch h?c do Khoa chuyên môn s?p x?p.
 
Câu 06: Tr??ng có c?p h?c b?ng toàn ph?n và bán ph?n cho sinh viên có thành tích xu?t s?c không?

Tr? l?i: Hi?n t?i tr??ng có c?p h?c b?ng toàn ph?n và bán ph?n cho sinh viên các khóa dài h?n và ng?n h?n có thành tích xu?t s?c
- H?c b?ng Nguy?n Th? B?i Qu?nh: là m?t h?c b?ng cao quý và là m?t ni?m vinh d? l?n lao cho sinh viên Tr??ng Cao ??ng Ngh? Du l?ch Sài Gòn.
- H?c b?ng HEINZ
- H?c b?ng TST
- H?c b?ng Viettin Bank
 
Câu 07: Tr??ng có bao nhiêu c? s? h?c chính th?c? V?y sinh viên có quy?n ch?n l?a c? s? h?c không?

Tr? l?i:
 • Tr??ng C?N Du l?ch Sài Gòn có c? s? chính t?a l?c t?i 347A Nguy?n Th??ng Hi?n, Ph??ng 11, Qu?n 10.
 • C? s? 2: 49 Hoàng D? Kh??ng, Ph??ng 12, Qu?n 10
 • C? s? 3: TT17 Tam ??o, Ph??ng 15, Qu?n 10
 • Sinh viên không có quy?n ch?n l?a c? s? ?? ??ng ký h?c t?p t?i tr??ng. Thông th??ng th?i gian h?c nhi?u nh?t t?i c? s? chính.
 • ??i v?i h?c viên l?p ng?n h?n 3 tháng th?i gian h?c chính vào bu?i t?i ( t? 17h30 – 21h00)  t?i c? s? chính.
Câu 08: H? S? c?p ngh? h?c xong h?c viên ???c c?p b?ng hay c?p ch?ng ch??

Tr? l?i:

- S? c?p ngh?: Sau khi hoàn thành khóa h?c, h?c viên ???c c?p ch?ng ch? S? c?p ngh? do B? L?TB&XH c?p.
- Nh?ng h? ?ào t?o th??ng xuyên, nh?ng l?p nghi?p v? ph?i h?p v?i S? V?n hóa Th? thao và Du l?ch: H?c viên ???c c?p ch?ng nh?n hoàn thành khóa h?c.

Câu 09: C? h?i ngh? nghi?p sau khi ra tr??ng th? nào? Tr??ng có h? tr? vi?c làm cho sinh viên trong quá trình h?c c?ng nh? sau khi ra tr??ng không?

Tr? l?i: ?a s? sinh viên sau khi ra tr??ng ??u tìm ???c m?t vi?c làm t?t phù h?p v?i chuyên môn, tr??ng có trung tâm gi?i thi?u vi?c làm không ch? cho các b?n sinh viên ?ã t?t nghi?p mà còn cho c? các b?n sinh viên còn ?ang h?c.
Tr??ng còn th??ng xuyên t? ch?c ngày h?i tuy?n d?ng, là c? h?i ?? các b?n sinh viên có ???c m?t vi?c làm t?t ngay khi còn ?ang ng?i trên gh? nhà tr??ng.
 


 
Hi?n nay các doanh nghi?p ?ang có nhu c?u tuy?n d?ng sinh viên ngành du l?ch r?t l?n
?nh: Công ty CP TM DV C?ng Vàng ph?ng v?n tuy?n sinh sinh viên ngay t?i tr??ng
 
Câu 10: Tr??ng có các chính sách h? tr?, giúp ?? nào cho sinh viên ? xa? ( nhà tr?, ?i l?i…)

Tr? l?i: Tr??ng có Trung tâm H? tr? Sinh viên s? h? tr? cho sinh viên trong quá trình tìm nhà tr?, h??ng d?n v? các th? t?c nh?p h?c, h??ng d?n sinh viên m?i d? thích nghi hòa nh?p v?i môi tr??ng h?c t?p.
 
Câu 11: Tr??ng có yêu c?u ti?ng Anh ??u vào, ti?ng Anh ??u ra ??i v?i sinh viên các ngành không? N?u có thì bao nhiêu?

Tr? l?i: Hi?n nay ??i v?i các ngành tr??ng không yêu c?u ti?ng anh ??u vào. Sau khi t?t nghi?p t?i tr??ng yêu c?u sinh viên ph?i có b?ng ti?ng anh nh? sau:

??i v?i h? Trung c?p Ngh?:
 • Ngành Qu?n Tr? Khách S?n: sinh viên ph?i ??t 01 (m?t) trong các ?i?u ki?n sau:
 • Sinh viên n?m th? 2 tr? lên ho?c có b?ng t?t nghiêp ??i h?c ngo?i ng?; chuyên ngành ti?ng Anh các tr??ng Cao ??ng, ??i h?c khác
 • Có ch?ng ch? C Qu?c gia ti?ng Anh
 • Có ch?ng ch? Pre – intermediate c?a các trung tâm anh ng?
 • Có ch?ng ch? TOEIC (≥375); TOEFL Paper (≥400); TOEFL CBT (≥97); TOEFL IBT (≥35); IELTS (≥3)
?i?u ki?n ngo?i ng? nh?n b?ng t?t nghi?p không áp d?ng ??i v?i sinh viên nghành K? thu?t ch? bi?n món ?n.

??i v?i h? Cao ??ng Ngh?:

???c áp d?ng chung cho h? Cao ??ng Ngh? (Chính quy) và h? liên thông t? Trung c?p Ngh? lên Cao ??ng Ngh?.

Nghành Qu?n tr? Khách s?n: Sinh viên ??t 01 trong các ?i?u ki?n sau:
 • Sinh viên n?m th? 2 tr? lên ho?c có b?ng t?t nghiêp ??i h?c ngo?i ng?; chuyên ngành ti?ng Anh các tr??ng Cao ??ng, ??i h?c khác
 • Có ch?ng ch? C Qu?c gia ti?ng Anh
 • Có ch?ng ch? TOEIC (≥450); TOEFL Paper (≥480); TOEFL CBT (≥160); TOEFL IBT (≥55); IELTS (≥4.5)
 • Có ch?ng ch? ngo?i ng? khác Nga, Pháp, ??c... có trình ?? t??ng ???ng (tham kh?o chi ti?t t?i: http://bipsblog.com/vi/sinh-vien/so-tay-sinh-vien-378.html)
Nghành H??ng d?n du l?ch và Qu?n tr? L? hành: Sinh viên ??t 01 trong các ?i?u ki?n sau:
 • Sinh viên n?m th? 2 tr? lên ho?c có b?ng t?t nghiêp ??i h?c ngo?i ng?; chuyên ngành ti?ng Anh các tr??ng Cao ??ng, ??i h?c khác
 • Có ch?ng ch? C Qu?c gia ti?ng Anh
 • Có ch?ng ch? TOEIC (≥400); TOEFL Paper (≥430); TOEFL CBT (≥120); TOEFL IBT (≥40); IELTS (≥3.5)
 • Có ch?ng ch? ngo?i ng? khác Nga, Pháp, ??c... có trình ?? t??ng ???ng (tham kh?o chi ti?t t?i: http://bipsblog.com/vi/sinh-vien/so-tay-sinh-vien-378.html)
Câu 12: Ti?ng Anh trong ch??ng trình h?c t?i tr??ng ???c ?ào t?o nh? th? nào?

Tr? l?i: Trong ch??ng trình h?c tr??ng s? ?ào t?o ti?ng Anh ??i c??ng, ti?ng Anh chuyên ngành v?i th?i l??ng ?ào t?o h?n 500 ti?t. Ch? y?u ch??ng trình t?p trung vào giao ti?p và ti?ng Anh chuyên ngành du l?ch.
 
 
 
Ch??ng trình ?ào t?o ti?ng Anh h?n 500 ti?t t? c? b?n ??n chuyên ngành
s? giúp nâng cao trình ?? s? d?ng ti?ng Anh c?a b?n

Câu 13: Môi tr??ng h?c t?i tr??ng, ?i?u ki?n c? s? v?t ch?t nh? th? nào?

Tr? l?i:
- Môi tr??ng h?c t?p thân thi?n, tính k? lu?t cao
- ??i ng? gi?ng viên giàu kinh ngi?m
- C? s? v?t ch?t t?i ?u: phòng máy l?nh, máy chi?u, h? th?ng âm thanh…
 
Câu 14: S? khác bi?t gi?a h? Ngh? và h? Chuyên nghi?p là gì? Có s? phân bi?t v? b?ng c?p hay không?

Tr? l?i: H? Ngh? và h? Chuyên nghi?p ??u là h? ?ào t?o chính quy thu?c h? th?ng giáo d?c qu?c dân ???c nhà n??c công nh?n tuy nhiên có các ?i?m khác bi?t c? b?n sau:
-  H? ngh? tr?c th??c B? L?TB&XH, h? Chuyên nghi?p tr?c thu?c B? GD&?T
-  Ch??ng trình ?ào t?o h? Ngh? chi?m 70% là th?c hành, h? Chuyên nghi?p ch? có 30% là th?c hành
-  Sinh viên t?t nghi?p h? Ngh? có kh? n?ng ti?p c?n th?c t? công vi?c theo ?úng chuyên ngành c?a mình
-  Sinh viên h? Chuyên nghi?p ?a s? ph?i h?c thêm nghi?p v? tr??c khi ?i làm.
-  B?ng c?p t??ng ???ng nhau, có th? liên thông lên các c?p b?c cao h?n.
 

  
V?i ?u ?i?m h?c th?c hành chi?m ??n 70% th?i l??ng c?a khóa h?c, sinh viên ???c th?c hành nghi?p v? nhi?u h?n.
?ó là m?t trong nh?ng lý do ngành du l?ch ?u tiên tuy?n d?ng sinh viên t? các ch??ng trình ?ào t?o ngh?
 
Logo ??i tác
Liên k?t website