黑彩平台改单步骤

TR??NG CAO ??NG NGH?
DU L?CH SàI GòN
Right Choice, Bright Future
Tuy?n sinh > Th?ng tin tuy?n sinh

Th?ng tin tuy?n sinh

Vì sao nên h?c ngành du l?ch?

M?i n?m, nhóm ngành này c?n thêm kho?ng 40.000 lao ??ng m?i, không ch? ? TP HCM và Hà N?i - hai th? tr??ng tuy?n d?ng l?n nh?t n??c mà các t?nh, thành c?a c? n??c c?ng c?n ngu?n nhân s? tr?, k? n?ng v?ng vàng ?? phát tri?n du l?ch ??a ph??ng. N?u b?n là ng??i n?ng ??ng, t? tin, sáng t?o, ham h?c h?i, ?am mê khám phá nh?ng ?i?u m?i l? thì ngành du l?ch nên ??ng ??u danh sách l?a ch?n theo ?u?i c?a b?n.

M?t trong nh?ng lý do khi?n ngành du l?ch h?p d?n các b?n tr? là b?i môi tr??ng làm vi?c n?ng ??ng, ch?a ??ng nhi?u ?i?u m?i m? m?i ngày. Cu?c s?ng và công vi?c c?a b?n chính là s? n?i ti?p c?a nh?ng b?t ng?, nh?ng ni?m vui khám phá và chinh ph?c. Theo h?c ngành du l?ch, sau khi ra tr??ng, tùy vào s? thích và s? tr??ng c?a mình, b?n có th? tr? thành m?t h??ng d?n viên; m?t ng??i qu?n lý và ?i?u hành du l?ch; nhân viên l? tân; nhân viên ph?c v? phòng, b?p, bar t?i các nhà hàng, khách s?n. Ngoài ra, còn có r?t nhi?u công vi?c khác nh? ch?m sóc khách hàng; thi?t k? ch??ng trình du l?ch; t? ch?c h?i ngh?; gi?ng d?y t?i các tr??ng, c? s? ?ào t?o du l?ch…

 

 
 
Theo th?ng kê c?a Tr??ng C? ngh? Du l?ch Sài Gòn trong nh?ng n?m g?n ?ây, t? l? sinh viên ra tr??ng có vi?c làm ngay x?p x? 100%. L??ng kh?i ?i?m c?a nh?ng sinh viên này c?ng ? m?c th?p nh?t là 4-5 tri?u/tháng, nhi?u sinh viên ?ã có thu nh?p ngay khi còn ?ang ?i h?c. Sau khi t?t nghi?p, có nhi?u b?n làm t?i các khách s?n 4-5 sao, có b?n công tác t?i công ty du l?ch, có b?n m? nhà hàng… ??c bi?t, nh?ng sinh viên có tay ngh? gi?i, ngo?i ng? t?t ???c s?n ?ón v?i m?c l??ng t??ng x?ng.

Doanh nghi?p chu?ng tr??ng ngh?

R?t nhi?u ph? huynh l?n h?c sinh có quan ?i?m cho r?ng ?i h?c ngh? c? b?n là s? d?ng s?c lao ??ng, l??ng th?p và khó có c? h?i h?c cao h?n. Nh?ng theo th?ng kê các ngành ngh? cho th?y, h?c viên t?i các tr??ng ngh? luôn có c? h?i tìm ???c vi?c ?úng chuyên ngành và tìm ???c vi?c ngay khi ra tr??ng r?t cao b?i các doanh nghi?p bao gi? c?ng ?òi h?i kinh nghi?m. Nói ??n tr??ng ngh?, doanh nghi?p ngh? ngay ??n vi?c ?ng viên ?ã có th?i gian th?c hành r?t nhi?u, chuyên môn v?ng và thành th?o ngh? nghi?p. T?i nh?ng tr??ng ngh? có ti?ng hi?n nay, sinh viên ra tr??ng luôn ???c trang b? hàng lo?t k? n?ng c?n thi?t ?? có th? ?áp ?ng công vi?c ngay và không c?n ?ào t?o l?i. Vì v?y, v?n b?ng ngh? là s? l?a ch?n trong các ??t tuy?n d?ng c?a doanh nghi?p.

Ngành du l?ch là ngành h?c nhi?u t? th?c ti?n. M?t ch??ng trình h?c du l?ch chu?n m?c s? ph?i luôn có s? k?t h?p hài hòa gi?a lý thuy?t và th?c hành nh?m xây d?ng n?n t?ng kinh nghi?m cho sinh viên ngay khi còn h?c t?p t?i tr??ng. Ch??ng trình ?ào t?o c?a các tr??ng ngh? có 70% th?i gian th?c hành, 30% lý thuy?t ???c ?an xen v?i nhau nh?m phát huy tính ch? ??ng, sáng t?o c?a h?c viên. T?i ?ây nh?ng bài h?c và ki?n th?c không h? khô khan b?i sinh viên ???c th?c hành t?i l?p ?? t? mình tr?i nghi?m nh?ng gì ?ã ???c h?c, d? dàng ti?p thu và ghi nh?. M?t nét ??c thù trong công tác tuy?n ch?n nhân s? ? l?nh v?c này ?ó là các nhà tuy?n d?ng luôn ?u tiên ?ánh giá kinh nghi?m th?c t? ??ng th?i thông qua ?ó ?ánh giá kh? n?ng áp d?ng lý thuy?t vào công vi?c th?c t?.
 


Gi? th?c hành t?i phòng b?p nóng ngành K? thu?t ch? bi?n món ?n
 

Ngoài vi?c th??ng xuyên c?p nh?t và nâng c?p giáo trình cho c? gi?ng viên và h?c viên, xây d?ng h? th?ng trang thi?t b? h?c t?p, c? s? v?t ch?t hi?n ??i, môi tr??ng h?c t?p chuyên nghi?p thì nhi?u tr??ng ?ào t?o ngh? còn ??y m?nh liên k?t ch?t ch? v?i các doanh nghi?p nh?m t? v?n, h? tr? cho h?c viên, sinh viên trong quá trình th?c t?p c?ng nh? c? h?i làm vi?c sau khi ra tr??ng.
 

H?c du l?ch ? ?âu?

N?m 2015, ngành du l?ch Vi?t Nam ??t m?c tiêu thu hút 8,5 tri?u l??t khách qu?c t? và 41 tri?u l??t khách n?i ??a, t?ng doanh thu t? du l?ch ??t 270 ngàn t? ??ng. Và h?n nhiên, ngu?n nhân l?c ngành du l?ch ti?p t?c ???c quan tâm ??c bi?t.
 


 

Tr??c nhu c?u c?p thi?t ?ó, Tr??ng C? ngh? Du l?ch Sài Gòn ?ã t?p trung ?ào t?o ? 3 c?p trình ?? khác nhau. B?c Cao ??ng 3 n?m ??i v?i các ngành Qu?n tr? khách s?n, Qu?n tr? L? hành và H??ng d?n du l?ch; b?c Trung c?p 2 n?m ??i v?i các ngành K? thu?t ch? bi?n món ?n, nghi?p v? nhà hàng; b?c s? c?p ngh? 3 tháng v?i các ngành l? tân khách s?n, nghi?p v? nhà hàng, nghi?p v? phòng, bartender, b?p Âu Á, b?p Vi?t Nam và nghi?p v? h??ng d?n viên c?p th?.
 

Ch??ng trình ?ào t?o 3 tháng ???c thi?t k? ??c bi?t v?i ph??ng pháp ?ào t?o t? c? b?n ??n nâng cao th?c hành chi?m 70%... Tr??ng ?ã ??u t? xây d?ng các phòng th?c hành theo tiêu chu?n c?a h? th?ng nhà hàng - khách s?n 4 sao t?o ?i?u ki?n cho sinh viên có th? v?a h?c lý thuy?t v?a th?c hành nghi?p v? trong môi tr??ng sát v?i th?c t?. Không nh?ng th?, sinh viên còn ???c th?c t?p t?i các nhà hàng, khách s?n tiêu chu?n t? 3-5 sao trong thành ph?. ??i v?i sinh viên ngành qu?n tr? l? hành, h??ng d?n du l?ch, tr??ng th??ng xuyên t? ch?c các tour th?c t?p ?? sinh viên làm quen, tr?i nghi?m v?i ngh?. Nhà tr??ng còn xây d?ng b? công c? k? n?ng m?m, nâng cao trình ?? ngo?i ng? và rèn luy?n k? n?ng ho?t ??ng xã h?i cho sinh viên.
 

 

Hi?n Tr??ng C? ngh? Du l?ch Sài Gòn ?ã áp d?ng Tiêu chu?n k? n?ng ngh? du l?ch Vi?t Nam (VTOS) trong vi?c gi?ng d?y nh?m chu?n hóa các k? n?ng ngh?, k? n?ng ?ào t?o c?n thi?t cho m?t s? nghi?p v? ngành du l?ch, t? ?ó nâng cao ch?t l??ng d?ch v? du l?ch. ?ây c?ng là th??c ?o ?? ?ánh giá k? n?ng ngh? c?a ng??i lao ??ng thông qua các k? th?m ??nh VTOS ???c H?i ??ng c?p ch?ng ch? du l?ch Vi?t Nam (Vietnam Tourism Occupational Skills Standards - VTCB) ti?n hành trên toàn qu?c hay nói cách khác, các tiêu chí này s? làm kim ch? nam giúp cho vi?c ?ào t?o nhân l?c ngành du l?ch theo h??ng chuyên nghi?p, hi?u qu? và t?ng b??c h?i nh?p qu?c t?. Nh? áp d?ng b? tiêu chu?n này, k?t qu? ??u ra c?a sinh viên ?ã ?áp ?ng ???c nhi?u yêu c?u c?a nhà tuy?n d?ng.
   
I. PH??NG TH?C TUY?N SINH

??i v?i b?c Cao ??ng: 
(thí sinh ???c ch?n 1 trong 3 ph??ng th?c xét tuy?n sau)

PH??NG TH?C 1:
- ?i?m t?ng k?t trung bình h?c b? n?m l?p 12
- ??t k? thi t?t nghi?p THPT

PH??NG TH?C 2:
- T?ng ?i?m thi TPHT 03 môn: Toán, V?n, Anh
- ??t k? thi t?t nghi?p THPT

PH??NG TH?C 3:
- T?ng ?i?m thi THPT 03 môn: V?n, S?, ??a
- ??t k? thi t?t nghi?p THPT

??i v?i b?c Trung C?p: Hoàn t?t ch??ng trình l?p 12


II. ??I T??NG TUY?N SINH
- T?t nghi?p Trung h?c ph? thông ho?c t??ng ???ng.
- Sinh viên các tr??ng Cao ??ng, ??i h?c ho?c ng??i ?ã ?i làm.

III. CÁC NGÀNH ?ÀO T?O

H? CAO ??NG

- Qu?n tr? khách s?n
- Qu?n tr? l? hành
- H??ng d?n du l?ch

H? TRUNG C?P

- K? thu?t ch? bi?n món ?n

IV. TH?I GIAN XÉT TUY?N


- ??t khai gi?ng:
  • Tháng 05: ngày 15/05/2019
  • Tháng 06: ngày 15/06/2019
  • Tháng 07: ngày 30/07/2019
  • Tháng 08: ngày 15/08/2019 & 30/08/2019
  • Tháng 09: ngày 30/09/2019
V.B?NG C?P: B?ng Cao ??ng chính quy có giá tr? v?nh vi?n trên toàn qu?c

VI. LIÊN THÔNG: Có th? thi liên thông lên ??i h?c ngay sau khi t?t nghi?p t?i các tr??ng ??i h?c có ?ào t?o liên thông cùng ngành ngh?

VII. H? S? XÉT TUY?N

    H? s? xét tuy?n do tr??ng C?N Du L?ch Sài Gòn phát hành bao g?m:


- Phi?u ??ng ký tuy?n sinh - có dán hình (t?i t?i ?ây)
- B?n sao h?c b? THPT (sao y b?n chính)
- B?n sao Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi THPT n?m 2019 (sao y b?n chính)
- B?n sao gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i/B?n sao b?ng t?t nghi?p THPT (sao y b?n chính)
- B?n sao Ch?ng minh nhân dân/th? c?n c??c công dân (sao y b?n chính)
- Gi?y khám s?c kh?e
- 03 hình 3x4

 
* M?i th?c m?c xin liên h?:
 
PHÒNG T? V?N TUY?N SINH VÀ TRUY?N THÔNG
347A Nguy?n Th??ng Hi?n, Ph??ng 11, Qu?n 10, Tp.HCM
S? ?T: (028) 6297 3210 - (028) 6297 3211 - (028) 6297 3212 
Email: tuvantuyensinh.dlsg@gmail.com
Hotline: 0906 776 471 - 0988 575 086 - 0906 783 686
 
 
Logo ??i tác
Liên k?t website